Ogłoszenia Sprzedaży Ruchomości

ZAKŁADY GÓRNICZO - HUTNICZE „BOLESŁAW” S.A.

z siedzibą w Bukownie, adres: 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 37,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193278, NIP: 637-01-02-196, REGON: 000026904,
o kapitale zakładowym 166.116.000 PLN w całości wpłaconym

 

OGŁASZAJĄ PRZETARG – LICYTACJĘ ELEKTRONICZNĄ na sprzedaż:

Samojezdnego Wozu Wiercącego „ do niskich pokładów FACE MASTER 1,7
  • numer inwentarzowy Z3-510-02108U
  • nr  fabryczny 509/MM, typ Face Master
  • typ TONTR, moc -31,5 MVA, napięcie 110/30/6 KV
  • rok produkcji 2008, Mine Master Sp. z o.o.

Cena wywoławcza za w/w samojezdny wóz wiercący wynosi 90 000,00 zł netto + Vat (23%) ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100 + VAT 23%),

Licytacja elektroniczna  odbędzie się  25.11.2020r. , o godz. 10ºº  i będzie prowadzona  na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” .

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w/w Samojezdnego Wozu Wiercącego i przesłanie dowodu wpłaty (scanu)
na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 23.11.2020r.
Wadium należy wpłacać na  konto: Bank PKO S.A. nr 55 1240 4748 1111 0000 4878 0025,

2. Wcześniejsze zarejestrowanie uczestnika licytacji na Platformie Zakupowej ZGH „Bolesław” jako użytkownika (tylko użytkownicy mogą wziąć udział w Licytacji). Informacji w sprawach związanych z rejestracją na Platformie zakupowej oraz licytacją elektroniczną udziela Daniel Hejczyk tel. +48 32 295 55 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Podjęcie licytacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oferenta z przedmiotem sprzedaży oraz zapoznaniem się oraz akceptacją warunków sprzedaży zawartymi w ogłoszeniu. Warunki udziału w licytacji elektronicznej reguluje Regulamin licytacji elektronicznej, który zostanie udostępniony potencjalnym nabywcom po spełnieniu w/w warunków (pkt 1 i 2).
Do przeprowadzenia licytacji elektronicznej wystarczy jeden oferent, pod warunkiem zalicytowania w trakcie licytacji ceny wywoławczej.
Postąpienie wynosi 1000,00 zł  słownie: tysiąc złotych.
Wadium przypada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
W przypadku nie przyjęcia oferty, wadium zostanie zwrócone oferentom w terminie do 14 dni od licytacji elektronicznej.
Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zarachowane będzie na poczet ceny. Jeżeli pomimo wygrania licytacji,  oferent nie zawrze umowy sprzedaży, wadium przypada na rzecz ZGH „Bolesław” S.A. Ponadto jeśli nabywca, który niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży bądź w terminie wyznaczonym przez sprzedającego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium, które przepada na rzecz sprzedającego.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie przez sprzedawcę wymaganych zgód korporacyjnych.
Zastrzega się prawo unieważniania przetargu  bez podania przyczyn.
Informacji o w/w samojezdnym wozie udziela Pan Grzegorz Cebo (lub osoba przez niego wyznaczona) tel. 32/ 295 5445, +48 608 607 521. Przedmiotowy wóz można obejrzeć w terminie od 23.10.2020 r. do 20.11.2020r. (w godz. 9°° do 12°°).